Algemene voorwaarden Rijnders Webdesign

Algemene Voorwaarden Rijnders Webdesign

 

Artikel 1: Definities

 1.1. Webdesign Bedrijf: Rijnders Webdesign, gevestigd te Eikenlaan 12, 7461 XS, Rijssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67683428.

 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Webdesign Bedrijf een overeenkomst aangaat.

 1.3. Overeenkomst: De schriftelijke of elektronische overeenkomst tussen Webdesign Bedrijf en Opdrachtgever, waarin de specificaties van de te leveren diensten en/of producten zijn vastgelegd.

 1.4. Website: Een samenhangend geheel van digitale pagina’s, inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Webdesign Bedrijf.

 2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Webdesign Bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3.2. Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4: Prijzen en betaling

 4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

 4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Uitvoering en levering

 5.1. Webdesign Bedrijf zal zich inspannen om de overeengekomen diensten en producten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdesign Bedrijf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 6.1. Alle door Webdesign Bedrijf ontwikkelde of geleverde producten, zoals websites, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en scripts, blijven eigendom van Webdesign Bedrijf totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

 6.2. Na volledige betaling verkrijgt Opdrachtgever het recht op het gebruik van de geleverde producten, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten op de broncode, ontwerpen en andere materialen die onderdeel zijn van de geleverde producten. Deze rechten blijven eigendom van Webdesign Bedrijf of de betreffende derde partij.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 7.1. Webdesign Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten en producten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Webdesign Bedrijf.

 7.2. De aansprakelijkheid van Webdesign Bedrijf is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Webdesign Bedrijf wordt uitgekeerd.

 7.3. Webdesign Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

Artikel 8: Overmacht

 8.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: stakingen, ziekte, storingen in het elektriciteitsnetwerk, internetstoringen, is Webdesign Bedrijf gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Webdesign Bedrijf tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 9: Geheimhouding

 9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

 

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

 10.1. Op alle overeenkomsten tussen Webdesign Bedrijf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 10.2. Geschillen tussen Webdesign Bedrijf en Opdrachtgever zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Webdesign Bedrijf is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 11: Wijzigingen en aanvullingen

 11.1. Webdesign Bedrijf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan Opdrachtgever.

 11.2. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.